Wetgeving privéklinieken en cosmetisch artsen

De Nederlandse wetgeving zorgt ervoor dat de kwaliteit in zorginstellingen en zorgverleners voor u gewaarborgd wordt door meerdere wetten. Zoals alle artsen en klinieken moet ABC Clinic voldoen aan de wetgeving en regels die vanuit de overheid opgelegd zijn. Dit geldt dus voor iedereen die zich bezighoudt met cosmetische en plastische chirurgie, dus ook de schoonheids- en massagesalon die bijvoorbeeld Botox en fillers aanbiedt.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz)

Sinds 1 januari 2016 moeten alle zorgaanbieders aan nieuwe (kwaliteits)regels voldoen; Dit geldt ook voor alle aanbieders van cosmetische zorg (privéklinieken, ziekenhuizen, maar ook zelfstandige artsen of schoonheidssalons die met artsen werken). Die regels staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze Wkkgz geeft onder andere aan dat zorgaanbieders goede zorg moeten leveren en wat hieronder precies wordt verstaan. Ook geeft de Wkkgz aan waar zorgaanbieders aan moet voldoen op het moment dat één van hun cliënten een klacht heeft over de geleverde cosmetische zorg. Zo verplicht de Wkkgz bijvoorbeeld dat zorgaanbieders zich aansluiten bij een erkende geschilleninstantie.

Wie vallen onder de Wkkgz?

De Wkkgz geldt voor grote en kleine zorginstellingen én voor alle individuele zorgverleners, zoals ZZP-ers. Organisaties of individuele zorgverleners vallen onder de wet wanneer ze handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg uitvoeren. Hierbij moet worden gedacht aan zowel operatieve als niet-operatieve ingrepen, zoals borstvergrotingen, ooglidcorrecties, oorlel– of schaamlipcorrecties, injectables met fillers of Botuline toxines, maar ook het weglaseren van haren of tatoeages valt eronder. Dat betekent dat ook de artsen die in salons komen voor Botox en fillers moeten voldoen aan de wetgeving.

Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)

De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg stelt regels aan de beroepsuitoefening. De wet heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De cliënt wordt hierbij beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als registratie, titelbescherming, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht. In het BIG-register kunt u alle BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaars terugvinden. Voor u als consument altijd belangrijk om dit zorgvuldig te controleren.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Deze wetgeving regelt een aantal plichten en rechten van de cliënt en de arts of medisch specialist. Het recht op informatie over de behandeling is één van de meest belangrijke. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: de cliënt moet goed geïnformeerd zijn.

De arts of medisch specialist is verplicht om u te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Echter, ook de cliënt heeft plichten. De cliënt is verplicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. Ook staat er in deze wet onder andere het recht op inzage in het medisch dossier beschreven, de vereiste toestemming voor de behandeling en het recht op geheimhouding en privacy.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Maak een afspraak