e0uo0c66vbcspuy85sctp9t6au306b

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ABC Clinic BV

Geldend per  25-09-2019

ABC Clinic, statutair gevestigd te Breda, hierna te noemen Opdrachtnemer, hanteert de navolgende Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden, worden de hierna genoemde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtnemer: ABC Clinic BV
 2. Cliënt: de natuurlijk persoon die aan ABC Clinic BV opdracht heeft gegeven tot het verrichten van behandelingen.
 3. Diensten / behandelingen: alle door Opdrachtnemer te leveren diensten / behandelingen.
 4. De overeenkomst die aangegaan wordt met de Cliënt is een behandelingsovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Artikel 2 – Algemeen

 1. De onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Cliënt.
 2. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Cliënt zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst

 1. De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de Cliënt aan de opdrachtnemer de opdracht verstrekt tot het verrichten van cosmetisch en/of plastisch chirurgische handelingen.
 2. Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de Cliënt de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
 3. Cliënt toont aan opdrachtnemer ter controle desgevraagd een geldig identificatiebewijs.
 4. Cliënt is gehouden de verplichtingen die voor hem /haar voortvloeien uit de door hem aangegane behandelingsovereenkomst na te komen.
 5. Voor de uitvoering van de dienstverlening betrekt Opdrachtnemer derden, welke hij heeft geselecteerd en gecontracteerd

Artikel 4 – Verplichtingen van de Opdrachtnemer

1.     Opdrachtnemer voldoet bij de totstandkoming en de uitvoering van de behandelingsovereenkomst aan de richtlijnen en normen opgenomen in Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in het bijzonder in artikel 7:453 BW.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed Opdrachtnemerschap uitvoeren.
 2. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Cliënt in rekening te brengen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade, in welke vorm dan ook, ontstaan ten gevolge van door Cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien door omstandigheden, welke niet toerekenbaar zijn aan Opdrachtnemer, een geplande opdracht voortvloeiende uit de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, is de Cliënt toch de daaraan verbonden kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 6 – Betaling

 1. De betaling voor de geleverde diensten en/of producten wordt als volgt voldaan: Bij de injectables (botuline toxine en filler behandelingen) moet de factuur direct na de behandeling worden voldaan. Bij de overige behandelingen dient drie weken op voorhand een voorschot overgemaakt te worden. Het resterende bedrag is opeisbaar op de dag van de behandeling, voor aanvang van de behandeling. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Betaling van overige facturen aan Opdrachtnemer dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum op de door Opdrachtnemer aan te geven wijze.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer maakt in het kader van de incasso van een vordering op de Cliënt, voortvloeiend uit niet-nakoming van de verplichtingen van de Cliënt, zijn voor rekening van de Cliënt.
 4. Indien de Cliënt in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft de Opdrachtnemer het recht, onverminderd wat in de vorige leden is bepaald, verdere uitvoering van de werkzaamheden te staken dan wel op te schorten. Tevens heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst bij genoemd verzuim zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en volledige (schade)vergoeding te eisen voor de door de toerekenbare tekortkoming door Cliënt, aan Opdrachtnemer veroorzaakte schade. Hieronder zijn ook begrepen de nog te verrichten uitgaven, diensten, gederfde en nog te derven inkomsten uit hoofde van de overeenkomst.
 5. De Cliënt blijft te allen tijde (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
 6. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen onmiddellijk worden doorbelast indien niet uitdrukkelijk overeen is gekomen dat deze inbegrepen zijn in de overeengekomen vergoeding.

Artikel 7 – Annuleringen

 1. Afspraken voor een consult of een injectables behandeling die minder dan 24 uur op voorhand worden afgezegd, kunnen bij de Cliënt in rekening worden gebracht. Dit geldt ook bij het niet verschijnen op de afspraak.
 2. Afspraken voor overige behandelingen dienen ten minste 15 werkdagen op voorhand geannuleerd te worden. Bij annuleringen na deze periode worden er kosten in rekening gebracht, of wordt het voorschot verrekend met de factuur voor de ingreep op een latere datum.
 3. Behoudens tegenbewijs strekt de administratie van Opdrachtnemer tot het volledige bewijs dat de bewuste afspraak is gemaakt.
 4. De Opdrachtnemer zal zich in geval van annulering naar redelijkheid inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 8 – Klachten

 1. De Opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Opdrachtnemer nadat de Cliënt gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de Opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Opdrachtnemer per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen de opdrachtnemer en de cliënt over de totstandkoming of de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, kunnen op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Zorg.
 2. De Cliënt kan een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie zoals genoemd in de klachtenregeling van ABC Clinic.
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Cliënt zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven bij ABC Clinic heeft ingediend.
 4. Een geschil dient binnen 1 jaar na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. De geschillencommissie behandelt klachten en claims en kan een schadevergoeding toekennen van ten hoogste € 25.000.
 6. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de hierboven genoemde Geschillencommissie of aan de rechter.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De Cliënt is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de Opdrachtnemer lijdt als gevolg van een tekortkoming van de Cliënt in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst.
 5. Als de Cliënt aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend is hij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het vorige lid behalve voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78 BW.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Cliënt indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enig daaruit voortvloeiende schade.
 3. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

 1. De rechter welke bevoegd is in Breda, de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een klacht in onderling overleg te beslechten.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
076 - 542 31 54 WhatsApp Boek online