e0uo0c66vbcspuy85sctp9t6au306b

Privacyreglement

Privacyreglement ABC Clinic

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste is dat telt. Daarom leggen wij hier uit hoe wij omgaan met uw gegevens en de bescherming van uw privacy binnen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Potentiële cliënten, bestaande cliënten en hun belanghebbenden.
  • Alle medewerkers en andere natuurlijke personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben.
  • Bezoekers van onze website (www.abc-clinic.nl).

Welke gegevens hebben wij van u?

ABC Clinic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf actief aan ons verstrekt. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is heel ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens. Afhankelijk van de door u gebruikte diensten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Cliëntgegevens
Wanneer u bij ons komt voor een eerste consult of behandeling dan vragen wij u om uw contactgegevens (zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres), uw huisarts en uw apotheek. Uw e-mailadres gebruiken wij voor het versturen van uw afspraakbevestiging en voor het versturen van vragenlijsten of enquêtes. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, vraagt ABC Clinic u om een vragenlijst door te nemen, met vragen over uw gezondheid, de medicijnen die u gebruikt en andere klachten/aandoeningen die u wellicht heeft.

Veel van deze gegevens zijn zogenaamde ‘bijzondere’ of ‘gevoelige’ persoonsgegevens. Dat zijn bijvoorbeeld medische gegevens, of uw BSN. Voor deze gegevens geldt dat ABC Clinic aan extra wettelijke eisen voldoet bij het verwerken van die gegevens.

Overige gegevens
Als u ons belt, kunnen we in ons elektronische cliëntendossier de datum en het tijdstip van het gesprek vastleggen. Onze medewerkers maken dan een aantekening over de inhoud van het gesprek.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Als u onze website(s) bezoekt, gebruiken we cookies om de website(s) te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ABC Clinic gebruikt functionele, analytische en marketing cookies in haar website www.abc-clinic.nl.

  • Functionele cookies: dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
  • Marketing cookies: dit zijn cookies voor marketingdoeleinden en voor het gericht adverteren op websites van derden.
  • Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen verbeteren en het gebruik van (delen van) de website te kunnen meten.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

In ons cookiestatement kunt u lezen welke cookies er geplaatst worden bij het gebruik van onze website.


Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

ABC Clinic verzamelt en bewaart uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze gegevens stellen ABC Clinic in staat om optimale zorg van hoge kwaliteit aan u te leveren. In de vorige paragraaf hebben we uitgelegd welke persoonsgegevens ABC Clinic verwerkt. In deze paragraaf leggen we uit waarvoor we deze gegevens gebruiken.

De verlening van zorg
Allereerst verwerkt ABC Clinic uw persoonsgegevens voor de (uitvoering van de) geneeskundige behandelovereenkomst, oftewel de zorgverlening aan u. ABC Clinic registreert de gegevens die u aan ons geeft vanaf het eerste contact. Om goede zorg te kunnen verlenen moeten we veel weten over uw gezondheid, medicijngebruik en medische geschiedenis en soms ook dingen over hoe u leeft (bijvoorbeeld het gebruik van alcohol of roken). Alleen de mensen die betrokken zijn bij de zorgverlening aan u hebben toegang tot uw gegevens en alleen voor zover zij dit nodig hebben voor hun werkzaamheden.

Als u bijzondere wensen heeft ten aanzien van uw privacy, laat dit ons dan weten, wij respecteren dat graag.

Kwaliteit van de zorgverlening
Om de hoge kwaliteit en veiligheid van onze zorgverlening te garanderen, hebben wij diverse procedures en (controle)systemen.

Interne audits
Door middel van interne audits controleert ABC Clinic of er op de juiste manier gewerkt wordt en of er nog dingen verbeterd kunnen worden. De medewerkers van ABC Clinic die deze audits uitvoeren zijn meestal niet degenen die u behandelen. Dat is om een onafhankelijke en objectieve controle te kunnen doen. Het zijn medewerkers van ABC Clinic die speciaal zijn getraind om dit soort audits zorgvuldig uit te voeren. Tijdens een audit hebben ze inzage in uw medisch dossier en kunnen ze ook vragen aan u stellen wanneer u in de vestiging bent. Met de uitkomsten van deze audits kunnen we onze processen verbeteren en onze medewerkers verder opleiden en trainen. In de uitkomsten/rapportages van deze audits zijn geen persoonsgegevens terug te vinden. Uiteraard hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Nakomen van wettelijke verplichtingen
ABC Clinic is soms verplicht om de wettelijke gegevens die zij verzamelt en bewaart voor de uitvoering van haar dienstverlening aan derden te verstrekken. U moet hierbij denken aan NZa, de IGJ, politie en justitie en de FIOD-ECD.

ABC Clinic geeft alleen medewerking aan een autoriteit na een controle of de vordering wel aan in de wet gestelde eisen voldoet. Wij volgen hierbij ook de door de artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) opgestelde richtlijnen.

ABC Clinic zal gegevens nooit doorgeven zonder dat zij daartoe verplicht is op grond van een rechtsgeldig bevel daartoe. Hieronder geven wij kort aan waar u aan kunt denken bij het verstrekken van gegevens vanwege wettelijke verplichtingen.

De politie, de rechter(-commissaris) en officier van justitie kunnen inzage vorderen in medische gegevens, maar het blijft de arts zelf die beslist of hij zich op het beroepsgeheim beroept of niet. Hij maakt daartoe een belangenafweging tussen het beroepsgeheim en belangen, die in het gedrang komen bij het bewaren van het geheim. Alleen in gevallen waarin de arts zich duidelijk ten onrechte op het verschoningsrecht beroept, zal een rechter de beslissing van de arts overrulen.

De inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan in het kader van haar toezichthoudende taak inzage vorderen in cliëntendossiers, ook zonder toestemming van de cliënt. De IGJ heeft voor deze gegevens een afgeleid beroepsgeheim en mag deze gegevens in principe niet aan het Openbaar Ministerie (OM) verstrekken.

Het OM vordert cliëntgegevens middels een bevel verleend door de Rechter-Commissaris. In uitzonderingsgevallen kan het OM gegevens bij de IGJ vorderen, namelijk indien het strafrechtelijk onderzoek niet op andere wijze kan worden uitgevoerd of als er zeer uitzonderlijke omstandigheden in het kader van de waarheidsbevinding aan de orde zijn.

In sommige gevallen is ABC Clinic daarbij verplicht om persoonsgegevens van zorgverleners en medische persoonsgegevens (van cliënten) aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de FIOD-ECD te verstrekken. In de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) is daarvoor een wettelijke uitzondering op het beroepsgeheim opgenomen (artikel 66 WMG).

Voor marketing- & communicatiedoeleinden
Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur. ABC Clinic analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten af te stemmen op uw voorkeuren.


Wie zijn betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

Onze medewerkers
Alle medewerkers ABC Clinic zijn gebonden aan het beroepsgeheim of een contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle gegevens waarvan zij kennis nemen. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor tijdelijke medewerkers, door ABC Clinic ingehuurde zelfstandigen en uitzendkrachten.
Medewerkers hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Derde partijen
ABC Clinic deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, of met uw uitdrukkelijke toestemming en alléén voor de in deze privacyverklaring opgesomde doelen.

ABC Clinic kan derde partijen inschakelen ten behoeve van ondersteuning van de zorgverlening of de systemen die we daarbij gebruiken. Denk hierbij aan onze leveranciers van IT-systemen of de partij die e-mailenquêtes voor ons verstuurt. Maar ook partijen die – een deel van de uitvoering van – de zorgverlening in opdracht van ABC Clinic voor hun rekening nemen, zoals apothekers, ziekenhuizen of academische centra. Indien deze derde partijen bij het uitvoeren van hun taken toegang hebben tot persoonsgegevens heeft ABC Clinic de vereiste contractuele afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.

ABC Clinic werkt samen met andere zorginstellingen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat er altijd goede en veilige zorg geleverd wordt. Zo hebben wij bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen om de achterwacht bij complicaties goed te regelen. Indien het noodzakelijk is voor uw behandeling, geven we uw medisch dossier aan (medewerkers van) deze zorginstellingen.

ABC Clinic kan de verzamelde informatie van haar cliënten aanvullen met gegevens die zijn van derden verkrijgt om zodoende een beter en vollediger beeld te krijgen van het medisch dossier. Voor het opvragen van medische gegevens bij andere zorgverleners, wordt altijd uw toestemming gevraagd.


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

ABC Clinic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet van ons vraagt om het langer te bewaren. Hoe lang wij welke gegevens precies bewaren, hangt ook af van de diensten waarvoor de gegevens zijn verzameld. ABC Clinic dient medische dossiers, conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving, 20 jaar te bewaren. Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat de gegevens in het dossier zijn opgenomen.

Marketing & communicatie (nieuwsbrieven, mailings en evenementen)
Wij vinden het belangrijk om met onze (potentiële) cliënten, te communiceren. Daarvoor kunnen wij uw gegevens gebruiken, die door u zelf zijn verstrekt. Deze gegevens worden bewaard zo lang u uw toestemming heeft gegeven. U kunt zich eenvoudig via iedere nieuwsbrief, enquête of mailing of uitnodiging voor een evenement uitschrijven uit ons systeem.


Wat doen wij aan de beveiliging van uw persoonsgegevens?

Beveiligingsmaatregelen
ABC Clinic heeft medewerkers in dienst / werkt samen met bedrijven gespecialiseerd op het gebied van gegevensbescherming. Zij zien toe op de bescherming van persoonsgegevens conform privacy wetgeving, de interne Gedragscode en dit Privacy Statement. Alle medewerkers van ABC Clinic worden getraind en ABC Clinic wordt periodiek onderworpen aan privacy en security audits. ABC Clinic doet er alles aan om te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Hiertoe treft ABC Clinic allerlei technische en organisatorische maatregelen. Daarnaast waakt ABC Clinic tegen verlies, verminking en enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Wettelijke verplichting tot melden van een datalek
Mocht er toch iets niet goed gaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, zodanig dat er sprake is van een zogenaamd ‘datalek’ dan meldt ABC Clinic dit bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In het geval dat dit datalek waarschijnlijk ook ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, dan zullen we u zo snel mogelijk hierover informeren. We vertellen u dan wat het datalek inhoudt, wat ABC Clinic en ook u er aan kunt doen om de schade zo beperkt mogelijk te houden en waar u terecht kunt met vragen over het datalek.

Beveiliging niet optimaal? Meld het ons
Privacy en veiligheid spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van onze zorg- en dienstverlening. Cliënten, maar ook anderen, zoals ‘ethical hackers’, kunnen ons daarbij helpen. Als u denkt dat u een zwakke plek in onze beveiliging heeft gevonden, willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Daarom verzoeken we u deze informatie met ons te delen en de volgende richtlijnen te volgen:

  • Meld beveiligingsproblemen (of het vermoeden daarvan) aan de Privacy Officer van ABC Clinic.
  • Geef alle beschikbare informatie zodat we zo goed mogelijk onderzoek kunnen doen. Denk hierbij aan een uitgebreide omschrijving inclusief IP-adressen, logs, screenshots, hoe te reproduceren etc.
  • Deel het beveiligingsprobleem niet met anderen.
  • Maak geen actief misbruik van het beveiligingsprobleem.

Nadat we uw bericht hebben ontvangen, gaan we uw melding zo snel mogelijk onderzoeken en nemen we contact met u op. We proberen de eventueel vastgestelde problemen zo snel mogelijk op te lossen. We zullen geen aangifte doen van meldingen die volgens deze spelregels worden gedaan.

Het melden van beveiligingsproblemen kan ook anoniem (via een anoniem e-mailadres van bijvoorbeeld Gmail of Hotmail). Omdat het om gevoelige informatie gaat, heeft het de voorkeur de e-mail te versleutelen.


Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Welke rechten heeft u? Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ABC Clinic. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Privacy Officer van de kliniek  (Jorn Kielman, j.kielman@abc-clinic.nl).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer, en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

ABC Clinic mag een verzoek tot inzage van uw eigen dossier (gedeeltelijk) weigeren als inzage schadelijk is voor de privacy van een ander. Na overlijden blijft het beroepsgeheim van kracht. Dat betekent dat uw nabestaanden geen recht hebben om (delen van) uw dossier in te zien. Dit is alleen mogelijk als uw toestemming kan worden verondersteld of als er sprake is van zwaarwegende belangen. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een vertegenwoordiger na het overlijden inzage kan krijgen in uw dossier, moet u hiervoor bij leven een machtiging verstrekken.

U kunt bij ABC Clinic verzoeken om (een deel van) uw gegevens uit het dossier te verwijderen. ABC Clinic zal binnen die maanden beslissen of we aan uw verzoek kunnen voldoen. Wanneer we uw gegevens niet kunnen verwijderen, leggen we altijd goed aan u uit waarom we dat niet kunnen doen.

Waar kan ik de laatste versie van dit Privacy Statement vinden?
Door snelle technische ontwikkelingen, gewijzigde interne processen of wet- en regelgeving moet ABC Clinic dit Privacy Statement soms aanpassen. ABC Clinic is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is dit kader aan te raden om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis heeft van enige wijzigingen.

Klachten
Bij ABC Clinic doen onze medewerkers, artsen en medisch specialisten meer dan hun uiterste best u met alle zorg te omringen, vanaf het eerste telefoontje tot aan de nazorg. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. In dat geval adviseren wij u dit eerst te bespreken met uw behandelend arts of medisch specialist. Die zal er alles aan doen om tot een bevredigende oplossing te komen. Komt u er samen niet uit? Dan kun u zich tot onze klachtenfunctionaris wenden (klachtencommissie@abc-clinic.nl). Die zal vervolgens proberen uw klacht conform ons reglement naar tevredenheid af te handelen. Levert ook dat onvoldoende resultaat op, dan kunt u zich richten tot de geschillencommissie, bij wie wij zijn aangesloten in het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).
Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop ABC Clinic uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Officer van de kliniek.


Hoe kunt u ons bereiken?

Als u vragen heeft over dit onderwerp kunt u ons bereiken op de telefoonnummers zoals vermeld op onze website. U kunt dan vragen naar de Privacy Officer, de heer Jorn Kielman.

Daarnaast kunt u ons per e-mail bereiken op j.kielman@abc-clinic.nl.

076 - 542 31 54 WhatsApp Boek online